Tuesday, February 21, 2017

आमा छोरा

आमा छोरा लसुन बारी मा पानी हालेर फर्केपछी
'छोरा आज के गर्यौ छ्यमालाई भन त'
'घा स अ ( घाँस) मा पानी हाले'