Wednesday, October 7, 2009

' उ टिरा ! ' बच्चा बेहुला
' टिरा त हैन माटुर ' बच्चा बेहुली

उहिले उहिले हुन्थ्यो रे यस्तो ।

PS: टिरा = किरा
माटुर = माकुरा