Monday, November 14, 2016

बोजु र नाती

बोजु र नाती झगडा गरिरहेको समय
बोजु : खसी बनाइदिम् ?
नाती : खसी भन्दा के हो ?
बोजु :  ..... चेप्ने .

म चै कस्तो संबाद हो यो  भनेर हासिरहेको हुन्छु ....