Tuesday, March 23, 2010

-A Thousand Splendid Suns ( Khaled Hosseini)

मरिअम, १५ बर्ष ।
मरिअमको श्रीमान, ३५ बर्ष ।
भात मिठो नपकाएको कारणले उसको श्रीमान ले ढुङ्गाको गोटी खुवाइ दिन्छ ।
-A Thousand Splendid Suns ( Khaled Hosseini)