Monday, July 4, 2016

म र छोरा

म साढे  चार र्ष को छोरा लाई भन्छु   :  'छोरा जाँच आयो'  
छोरा : ' कहाँ बाट'

No comments:

Post a Comment